Manchester City – Borussia Dortmund: forecast and bet by Ilya Kazakov